SIRETA 2F shpk

SIRETA 2F shpk

SIRETA 2F shpk, është kompani që operon në fushën e Ndërtim – Zbatimit e themeluar në Nëntor të vitit 2004, në Tiranë, Shqipëri me Vendim Gjykate Nr.32385. “SIRETA 2F” shpk është e specializuar në Strukturim, Projektim, Ndërtim dhe Rikonstruksion në fushën e Konstruksioneve Civile, lndustriale, lnfrastrukturë, dhe veprave Hidroteknike. Kompania përbëhet nga një staf i specializuar e i kualifikuar, me përvojë shumë vjeçare në fushën e projektimit e ndërtimit. “SIRETA 2F” shpk i jep përparësi cilësisë dhe kostos së përsosur të shërbimit duke përzgjedhur tekonologji të përparuara të cilat ecin në të njëjtin hap me zhvillimet e kohës. Kompania vlerëson në mënyrë të vecantë marrëdheniet me klientët duke u përpjekur maksimalisht të ofrojë shërbime dhe produkte të standarteve dhe cilësisë së lartë, në mënyrë që kërkesat e tyre të realizohen më së miri. Vëmendje të veçantë kompania jonë i jep afateve të dorëzimit të kontrollit dhe të përfundimit të punimeve, qe merr përsipër. “SIRETA 2F” shpk e mbështet punën e saj mbi korrektësi, respekt, cilësi dhe përpikmëri të detyrimeve brenda afateve kohore. Besojmë se parametrat bazë të kompanisë sonë janë të bazuara në një strukturë moderne, me kompetenca teknike dhe cilësore. Kompania “SIRETA 2F” shpk është organizuar në mënyrë të tillë që të ketë fleksibilitetin e nevojshëm dhe të jetë e saktë në drejtimin e punimeve teknike qe merr përsipër. Arritja e parametrave bashkohore në ndërtim, zbatimi me përpikmeri i projekteve konform KTZ dhe standarteve realizohet nëpërmjet: – Stafit të pergatitur dhe të kualifikuar në fushat që Shoqëria operon. – Kapacitetit dhe mjeteve financiare të nevojshme për realizimin e objekteve. – Makinerive dhe pajisjeve që Shoqëria disponon. Që nga koha e krijimit të saj dhe aktualisht shoqëria ka pasur bilanc pozitiv në punën e saj. Xhiro vjetore ka ardhur çdo vit duke u rritur duke u bërë bazë dhe mbështetje për shtimin e kapitalit të shoqërisë dhe zgjerimit të aktivitetit të saj.
Loading...

nuk keni website?

Open chat
💬 Need help?
Përshëndetje nga Biznese.vip👋
Si mund të ju ndihmojmë?